กิจกรรมช่วงที่ 1 (29-30 มกราคม 2565)

กิจกรรมช่วงที่ 1 (29-30 มกราคม 2565)

การบูรณาการจัดการเรียนรู้ด้วย TPAC,CLIL / กระบวนการคิดขั้นสูง /  โครงงานเป็นฐาน(PBL), การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(CBL)  และการใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

กิจกรรมช่วงที่ 2  (26-27 กุมภาพันธ์ 2565)

กิจกรรมช่วงที่ 2 (26-27 กุมภาพันธ์ 2565)

หลักสูตรฐานสมรรถนะ การออกแบบหน่วย การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  และการประเมินฐานสมรรถนะ

กิจกรรมช่วงที่ 3  (23-24 เมษายน 2565)

กิจกรรมช่วงที่ 3 (23-24 เมษายน 2565)

การนำเสนองานการสอนจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ Conference