Course image กิจกรรมช่วงที่ 1 (29-30 มกราคม 2565)
ครูคืนถิ่นปีบรรจุ 2563 รอบปีที่ 1

การบูรณาการจัดการเรียนรู้ด้วย TPAC,CLIL / กระบวนการคิดขั้นสูง /  โครงงานเป็นฐาน(PBL), การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(CBL)  และการใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Course image กิจกรรมช่วงที่ 2 (26-27 กุมภาพันธ์ 2565)
ครูคืนถิ่นปีบรรจุ 2563 รอบปีที่ 1

หลักสูตรฐานสมรรถนะ การออกแบบหน่วย การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  และการประเมินฐานสมรรถนะ

Course image กิจกรรมช่วงที่ 3 (23-24 เมษายน 2565)
ครูคืนถิ่นปีบรรจุ 2563 รอบปีที่ 1
การนำเสนองานการสอนจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ Conference