โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูในปีบรรจุ พ.ศ. 2564 รอบปีที่ 1 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว TPACK, CLIL, CBL, PBL เพื่อเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน
  2. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการเป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกการจัดการเรียนรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ
  3. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในมิติการเรียนรู้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม


Course image ครูคืนถิ่นปีบรรจุ 2564 รอบปีที่ 1 (กิจกรรมที่ 2 วันที่ 27-28 พ.ค.66)
ครูคืนถิ่นปีบรรจุ 2564 รอบปีที่ 1

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูในปีบรรจุ พ.ศ. 2564 รอบปีที่ 1 
ระหว่าง วันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ณ ห้องช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 

Course image ครูคืนถิ่นปีบรรจุ 2564 รอบปีที่ 1 (กิจกรรมที่ 1 วันที่ 12-13 พ.ค.66)
ครูคืนถิ่นปีบรรจุ 2564 รอบปีที่ 1

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูในปีบรรจุ พ.ศ. 2564 รอบปีที่ 1 
ระหว่าง วันที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ณ ห้องช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว TPACK, CLIL, CBL, PBL เพื่อเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน
  2. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการเป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกการจัดการเรียนรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ
  3. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในมิติการเรียนรู้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม