โครงสร้างหัวข้อ

 • ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์

  ขั้นตอนการดาวน์โหลดเกียรติบัตร

  1. นักศึกษาต้อง Login >> เข้าสู่ระบบ 
  2. คลิก ดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมที่ 4 "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
  3. คลิก View certificate
  4. คลิก ด้านล่าง กด บันทึก หรือดาวน์โหลด 


 • ประกาศรายชื่อผลงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

 • การเข้ากิจกรรม

  การเช็คชื่อของวันที่ 28 - 29 ส.ค.64  นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะเช็คชื่อได้

 • คำชี้แจงกิจกรรม

  ขอให้ คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมออนไลน์  ตามลิงก์ที่กำหนด 
  - เวลา 09.00 น.  เข้าร่วมประชุมรวมตามลิงก์ที่กำหนด
  - เวลา 10.00 น. นักศึกษาเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (จำนวน 5 ห้อง)
  *** สำหรับคณาจารย์ สามารถเลือกเข้าห้องย่อยด้วยตนเอง
 • เข้าร่วมการประชุมรวม


  Join Zoom Meeting

  คลิกเข้าอบรม >>> https://bit.ly/summercampsrru4

  Meeting ID: 842 480 3891
  Passcode: 044514611


 • เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย วันที่ 28 ส.ค.64

  • ห้องย่อยที่ 1   คลิก --> https://bit.ly/camproom1

   1. นางสาวจิรัชญา บาอินทร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
   2. ภูชิชย์ พัชรวงศ์สกุล / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
   3. นายกชกร แก้วอำไพ /  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   4. นายภวินท์ อินทะพันธ์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ 
   5. นางสาวฐิติพร ขันแข็ง / มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
   6. นางสาวรัตนากร เบ็ญจศาสตร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
   7. นางสาวชยุดา บุญมี / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   8. นางสาวกนกพรรณ ผกาลา / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
   9. นางสาวชวาลา นครไทย / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
   10. นางสาวสุดารัตน์ ถะเกิงสุข / มหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ 

   ห้องย่อยที่ 2   คลิก --> https://bit.ly/camproom2

   1. นางสาวนิธินาถ เทพภู / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   2. นางสาวมนัญชยา แสนพงศ์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   3. นางสาวณัฐริกา กุลเกต / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   4. นางสาวศิริวรรณ โพหะมาตร / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   5. นายวรเดช อาจดวงดี / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   6. นางสาวจีรนันท์ พรมมา / มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   7. นางสาวฐิติมา กลอกกระโทก / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   8. นางสาวโสรยา อยู่เย็น / มหาวิทยาลัยราชภัฏสรินทร์
   9. นางสาวอัญชุลีมาศ สมบูรณ์บุตร / มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


   ห้องย่อยที่ 3   
   คลิก --> https://bit.ly/camproom3

   1. นายสุพัฒน์พงศ์ บุญเศษ /  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   2. นางสาวอาทิตยา ปาปะไพ / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
   3. นางสาวสุภัทสรณ์ แจ่มใส /  มหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ 
   5. นายวิศรุต อ่อนประทุม / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
   4. นางสาวสร้อยสุดา อ่างสุวรรณ / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
   6. นางสาววาสนา เมืองจันทร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
   7. นางสาวมินตรา หาญพล / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
   8. นางสาวอนุสรา สว่างแสง / มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   9. นางสาวศศิกานต์ ลาธุลี / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

   ห้องย่อยที่ 4   คลิก --> https://bit.ly/camproom4

   1. นางสาวพัชราพรรณ โคกฉวะ /  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   2. นางสาวปรีชา กิ่งชา / มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
   3. นางสาวสุปรียา ใจสนิท / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   4. นางสาว ภาณุมาศ บุญละคร /  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
   5. นางสาวจุฑารัตน์ เยื้องกลาง /  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
   6. นางสาววราลี บึงไกร มือถือ /  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
   7. นางสาวจีรนันท์ บุตรดีวงค์ /  มหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ 
   8. นางสาวเพรชรีย์ ทองมั่น / มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
   9. นางสาวกาญจนาพร ไชยสีทา / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   ห้องย่อยที่ 5   คลิก --> https://bit.ly/camproom5

   1. นางสาววันวิสา ชอบธรรม /  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   2. นางสาวสิริยาภรณ์ แก้วลอย มือถือ / มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
   3. นางสาวกัญญาภัค ค่ายเพชร /  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
   4. นางสาวกาญนา ตอรบรัมย์ /  มหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ 
   5. นางสาวอัญริยา พึ่งพบ /  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
   6. นางสาวจิตติมา โพยมรัตน์ / มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
   7. นางสาวญาณิศา สอิงทอง /  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   8. นางสาวทัดดาว ล้อเจริญแสงกล้า /  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   9. นางสาวจิตราภรณ์ กิจนิยม / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   ส่วนนักศึกษาคนอื่นนั้น ให้เข้าตามห้องย่อยที่กำหนดให้ Link นี้ https://bit.ly/srrucamp64
   หรือ คลิกห้องย่อยด้านล่างนี้

 • เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย วันที่ 29 ส.ค.64

  • ห้องย่อยที่ 1   คลิก --> https://bit.ly/camproom1

   1. ครูที่ดีควรเป็นอย่างไร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ตัวแทน :  นางสาวศศินา มานุ
   2. เชิดชูครูผู้สร้างคน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / ตัวแทน : นางสาวฐิตาพร แสงเพ็ชร
   3. ครูผู้สร้างคุณูประการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  /  ตัวแทน นางสาวนันทศิริ สุขโสม
   4.“อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์”ครูผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์/ ตัวแทน : นางสาวณัฐวดี ชูโพธิ์
   5. เบื้องหลังความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / ตัวแทน : นางสาวสุนิสา ประทุมวงศ์ดี
   6. ปลูกคนบนเส้นทางฝัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  / ตัวแทน :  นายภานุพงศ์ กระจาย
   7. ครูเล็ก ใจใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  / ตัวแทน : นางสาววารุณี บุญวิเศษ

   ห้องย่อยที่ 2   คลิก --> https://bit.ly/camproom2

   1. บุคคลเบื้องหลัง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ตัวแทน : นายกนกกร แสงมะณี
   2. เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ /ตัวแทน : นางสาวสุดารัตน์ สุดสวาท
   3. แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด /ตัวแทน : นายชูศักดิ์ เชื้อคำจันทร์
   4. ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา /ตัวแทน : นางสาวฐิติรัตน์ เมืองจันทึก
   5. ครูนักรบ ตชด. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี /ตัวแทน : นางสาวธนพร เถาว์วันดี
   6. เส้นทางสู่การเป็นครูที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ /ตัวแทน : นางสาวรัตนพร อัมภรัตน์
   7. ครูพลังบวก (Positive Teacher) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ /ตัวแทน : นางสุนิสา ดำพรมพะเนาว์

   ห้องย่อยที่ 3   คลิก --> https://bit.ly/camproom3

   1. ไม่ว่าพื้นที่ใด ใจฉันคือครู เชิดชูบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมด้านการศึกษา
    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ /ตัวแทน : นางสาวนิชามล สังฆะพรหม
   2. เป็นครู(ใหญ่)ยุค COVID มันไม่ง่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  /ตัวแทน : นายกันตินันท์ วิริยะสวัสดิ์
   3. ครูต้นแบบจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม /ตัวแทน : นางสาวศตพร กลัดงาม
   4. ครูไทยใต้ชายค่า ตชด. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี /ตัวแทน : นายณัฐดนัย กระสังข์
   5. กว่าจะมาเป็นป๋า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ /ตัวแทน : นางสาวพนัสดา หลักแก้ว
   6. ครูดีมี New style ออนไลน์ New Normal มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา /ตัวแทน : นายนิติภูมิ โด่งพิมาย

   ห้องย่อยที่ 4   คลิก --> https://bit.ly/camproom4

   1. โอกาสสร้างคน คนสร้างโอกาส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา /ตัวแทน : นายอนุวัติ ชัยรินทร์
   2. เชิดชูครูผู้สร้างคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ตัวแทน : นางสาวสุภารัตน์ ลากุล
   3. รางวัลของครู มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล /ตัวแทน : นางสาวจิตติมา โพยมรัตน์
   4. ครูรุ่นพี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี /ตัวแทน : นางสาวปลายฝัน พรหมเสน
   5. ครูของครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ตัวแทน : นางสาวศิวิมล วรรณสิงห์
   6. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  /ตัวแทน : นางสาวนิภาพร วรรณทอง

   ห้องย่อยที่ 5   คลิก --> https://bit.ly/camproom5

   1. ครูดีในดวงใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม /ตัวแทน : นางสาวชวาลา นครไทย
   2. เชิดชูครูผู้สร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม /ตัวแทน :  นางสาวอาธิตยา แสนสุภา
   3. ครูคือ...? มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ /ตัวแทน :  นางสาววราพร เพียนอก
   4. ครูดี 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา /ตัวแทน :  นางสาวปิ่นมณี มาสีกุก
   5. เรือจ้างลำแกร่ง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ตัวแทน : นางสาวอัจฉราภรณ์ คำมุงคุณ
   6. เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ คุณครูพรพัฒน์ ชินโชติ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ /ตัวแทน : นายจิตชนะ หนูช้างเผือก

   ส่วนนักศึกษาคนอื่นนั้น ให้เข้าตามห้องย่อยที่กำหนดให้ Link นี้ https://bit.ly/srrucamp64
   หรือ คลิกห้องย่อยด้านล่างนี้

 • แบบประเมิน SummerCamp ครูคืนถิ่นชั้นปีที่ 4