มอบหมายงาน : บันทึกสะท้อนการเรียนรู้จากเข้าร่วมสัมมนาโครงการครูคืนถิ่นฯ

Opened: Sunday, 14 August 2022, 12:00AM
Due: Saturday, 20 August 2022, 11:59PM

ให้จัดทำบันทึกสะท้อนการเรียนรู้จากเข้าร่วมสัมมนาโครงการครูคืนถิ่น ประเด็นต่อไปนี้

  1. การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
  2. การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นการร่วมกันระหว่างสาขาตนเองและระหว่างกลุ่มครูคืนถิ่นสุรินทร์
  3. การนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมครูคืนถิ่นตลอดระยะเวลา 2 ปี
  4. แนบภาพประกอบการเข้าอบรมสัมมนา อย่างน้อย 2 ภาพ