• องค์ประกอบครบถ้วน ถูกต้อง มีความสอดคล้องกัน 
  • กิจกรรมเหมาะสมกับเวลา ผู้เรียน สถานการณ์. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
  • มีการบูรณาการแนวคิด  TPACK,CLIL / การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดขั้นสูง /  โครงงานเป็นฐาน(PBL), การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(CBL)  ที่หลากหลาย

แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันเสาร์, 27 พฤษภาคม 2023, 8:03AM