การประกวดวิดีโอคลิปเพื่อเชิดชูบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมด้านการศึกษา