Course image ครูคืนถิ่นปี พ.ศ. 2565 ชั้นปีที่ 5 (รหัส 61) รอบที่ 1 (25-26 มี.ค.66)
ครูคืนถิ่นปี 2565 ชั้นปีที่ 5 (รหัส 61)

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 25-26 มี.ค.66

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.)
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.)
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.)

Course image ครูคืนถิ่นปี พ.ศ. 2565 ชั้นปีที่ 5 (รหัส 61) รอบที่ 2 (29-30 เม.ย.66)
ครูคืนถิ่นปี 2565 ชั้นปีที่ 5 (รหัส 61)

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมรอบที่ 2 วันที่ 29 30 เม.ย.66 ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส.)
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.)
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรนม.)
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.)

ตรวจสอบรายชื่อ (UserName/Password) เพื่อเช็คชื่อออนไลน์และส่งงานออนไลน์