โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูในปีบรรจุ พ.ศ. 2564 รอบปีที่ 2

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว TPACK, CLIL, CBL, PBL เพื่อเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน
  2. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการเป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกการจัดการเรียนรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ
  3. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในมิติการเรียนรู้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมCourse image ครูคืนถิ่นปีบรรจุ 2564 รอบปีที่ 2
ครูคืนถิ่นปีบรรจุ 2564 รอบปีที่ 2

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูในปีบรรจุ พ.ศ. 2564 รอบปีที่ 2
ระหว่าง วันที่ ระหว่างวันที่ 5-6, 26-27 สิงหาคม และ 23-24 กันยายน 2566  
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว TPACK, CLIL, CBL, PBL เพื่อเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน
  2. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการเป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกการจัดการเรียนรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ
  3. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในมิติการเรียนรู้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม