โครงสร้างหัวข้อ

 • กิจกรรมที่ 1 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 และ กิจกรรมที่ 2 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  กิจกรรมที่ 3 วันที่ 23-24 กันยายน 2566 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  กิจกรรมที่ 1 มีดังนี้

  1. เช็คชื่อออนไลน์เข้าร่วมงาน
  2. จัดทำ หน่วยการเรียนรู้ และ แผนการจัดการเรียนรู้
  3. เลือก ตัวแทน พื่อเตรียมนำเสนอฯ
  4. ตรวจสอบรายชื่อและ User/Password เพื่อเช็คชื่อออนไลน์


 • เงื่อนไขการดาว์นโหลดเกียรติบัตรออนไลน์
  1. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมทางวิชาการฯ ผ่าน Zoom
  2. เช็คชื่อออนไลน์วันที่  14 ส.ค.65
  3. ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
  4. เมื่อทำกิจกรรมครบถ้วนแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม Conference 

  URLs: 3 Assignment: 1 Pages: 2
 • กิจกรรมที่ 2

  1. เช็คชื่อออนไลน์เข้าร่วมงาน 26-27 ส.ค.66 เวลา 08.00-24.00 น.
  2. ตัวแทน นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้และคลิปวีดีโอการสอน
  3. ทุกคนต้องจัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้และคลิปวีดีโอการสอน
  4. ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมฯ
  หมายเหตุ: ผู้ใช้งานระบบต้อง เข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถเช็คชื่อออนไลน์และส่งงานได้

  URL: 1 Assignment: 1 กระดานเสวนา: 1
 • ดำเนินกิจกรรมดังนี้
  1. เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอทางวิชาการ
  2. ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
  4. เมื่อทำกิจกรรมครบถ้วนแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม Conference 
  Assignment: 1