โครงสร้างหัวข้อ

 • ดำเนินกิจกรรมดังนี้
  1. เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอทางวิชาการ
  2. ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
  4. เมื่อทำกิจกรรมครบถ้วนแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม Conference 
  • Opened: วันเสาร์, 23 กันยายน 2023, 12:00AM
   Due: วันเสาร์, 30 กันยายน 2023, 11:59PM

   ให้จัดทำบันทึกสะท้อนการเรียนรู้จากเข้าร่วมสัมมนาโครงการครูคืนถิ่น ประเด็นต่อไปนี้

   1. การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
   2. การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นการร่วมกันระหว่างสาขาตนเองและระหว่างกลุ่มครูคืนถิ่นสุรินทร์
   3. การนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมครูคืนถิ่นตลอดระยะเวลา 2 ปี
   4. แนบภาพประกอบการเข้าอบรมสัมมนา อย่างน้อย 2 ภาพ

   ส่งภายในวันที่ 30 ก.ย.66 เวลา 24.00 น.

   หมายเหตุ: ผู้ใช้งานระบบต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถส่งงานได้