ส่งงานแผนการจัดการเรียนรู้

Opened: Saturday, 24 July 2021, 7:00AM
Due: Thursday, 5 August 2021, 11:59PM

คำชี้แจง  
ให้นักศึกษาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 แผน ใช้เวลา 1- 3 ชั่วโมง ในรายวิชาที่ตนเองได้รับมอบหมายให้สอนในโรงเรียน แล้วส่งให้อาจารย์ประจำกลุ่มตรวจก่อนที่จะมีการใช้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
การประเมินชิ้นงาน แผนการจัดการเรียนรู้ (25 คะแนน)
- องค์ประกอบครบถ้วน มีความสอดคล้อง ถูกต้อง
- กิจกรรมเหมาะสมกำเวลา ผู้เรียน สถานการณ์ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
การส่งงาน

ให้ส่งเป็นไฟล์ PDF โดยการอัปโหลดส่งงาน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น.


หมายเหตุ: นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถส่งงานได้