โครงสร้างหัวข้อ

 • งานมอบหมาย 1 แผนการจัดการเรียนรู้  • Opened: วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2021, 7:00AM
   Due: วันพฤหัสบดี, 5 สิงหาคม 2021, 11:59PM

   คำชี้แจง  
   ให้นักศึกษาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 แผน ใช้เวลา 1- 3 ชั่วโมง ในรายวิชาที่ตนเองได้รับมอบหมายให้สอนในโรงเรียน แล้วส่งให้อาจารย์ประจำกลุ่มตรวจก่อนที่จะมีการใช้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
   การประเมินชิ้นงาน แผนการจัดการเรียนรู้ (25 คะแนน)
   - องค์ประกอบครบถ้วน มีความสอดคล้อง ถูกต้อง
   - กิจกรรมเหมาะสมกำเวลา ผู้เรียน สถานการณ์ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
   การส่งงาน

   ให้ส่งเป็นไฟล์ PDF โดยการอัปโหลดส่งงาน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น.


   หมายเหตุ: นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถส่งงานได้

 • งานมอบหมาย 2 วีดีโอการสอน

  • Opened: วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2021, 8:00AM
   Due: วันศุกร์, 20 สิงหาคม 2021, 11:59PM

   ให้นักศึกษาบันทึกคลิปวีดีโอการสอน ตัดต่อต่อคลิปวีดีโอการสอนเพื่อนำเสนอ คนละ 1 คลิป ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยในคลิปจะต้องประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้
   - ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนรู้
   - วิธีในการจัดการเรียนรู้
   - ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร
   - ข้อสรุปที่ได้จากการจัดการเรียนรู้
   - ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
   เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน
   - คลิปวีดีโอการสอน มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ (25 คะแนน)
   - ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดที่ใช้ในการนำเสนอมีความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน)
   - การผลิต เทคนิค คุณภาพของภาพ เสียง และการตัดต่อ (25 คะแนน)
   การส่งงาน
   - ให้ Upload วีดีโอขึ้น Youtube และ Copy Link วีดีโอส่ง
   - กำหนดส่ง ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ก่อน เวลา 23.59 น.


   หมายเหตุ: นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถส่งงานได้

 • งานมอบหมาย 3 (งานกลุ่ม) การประกวดวีดิโอคลิปเพื่อเชิดชูบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมด้านการศึกษา

  • กลุ่มที่จัดทำคลิปวีดีโอ

             เป็นนักศึกษาครูคืนถิ่น ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยการรวมกลุ่มๆ ละ 10 - 15 คน สาขาวิชาใดก็ได้ สถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ควรอยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการรวมกลุ่มจัดทำ

   กติกาการจัดทำคลิปวีดีโอ

            1. จัดทำคลิปภายใต้หัวข้อเชิดชูบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมด้านการศึกษา บุคคลที่มีความโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยการตั้งชื่อเรื่องขึ้นเอง เช่น "ตามติดชีวิตครู" "เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ" โดยแต่ละกลุ่มเลือกเพียงหัวข้อเดียว
            2. ประเด็นในการเลือกจัดทำคลิปวีดิโอเพื่อนำเสนอนั้นควรเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานศึกษา หรือชุมชนในเขตบริการของสถานศึกษา ที่สมาชิก (คนใดคนหนึ่ง) ในกลุ่มนั้นฝึกประสบการณ์อยู่    ซึ่งอาจจะเป็น ครู ผู้บริหารโรงเรียน ปราชญ์ในชุมชน หรือบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการศึกษาอย่างเด่นชัด
            3. วีดิโอคลิป ความยาวไม่เกิน 5 นาที รวมไตเติล (ถ้ามี)
            4. ไม่จำกัดเทคนิคการผลิตและการตัดต่อ
            5. วีดิโอคลิปที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการนำไปเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
            6. จัดส่งวีดิโอคลิปตามระยะเวลาและช่องทางที่กำหนด     
            7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด


   การส่งงาน
   1. ให้คลิก ตั้งกระทู้ 
   2. ระบุหัวข้อ (โดยใส่ชื่อคลิปวีดีโอ)
   3. ข้อความ (ระบุลิงก์วีดีโอที่ได้จัดทำ)
   4. คลิก โพสต์ลงกระดานเสวนา

   กำหนดส่ง ภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ก่อน เวลา 23.59 น.

   หมายเหตุ: นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถส่งงานได้

 • เข้าร่วมกิจกรรม ห้องประชุมย่อย

  Highlighted