ส่งงานคลิปวีดีโอการสอน

Opened: Saturday, 24 July 2021, 8:00AM
Due: Friday, 20 August 2021, 11:59PM

ให้นักศึกษาบันทึกคลิปวีดีโอการสอน ตัดต่อต่อคลิปวีดีโอการสอนเพื่อนำเสนอ คนละ 1 คลิป ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยในคลิปจะต้องประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้
- ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนรู้
- วิธีในการจัดการเรียนรู้
- ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร
- ข้อสรุปที่ได้จากการจัดการเรียนรู้
- ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน
- คลิปวีดีโอการสอน มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ (25 คะแนน)
- ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดที่ใช้ในการนำเสนอมีความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน)
- การผลิต เทคนิค คุณภาพของภาพ เสียง และการตัดต่อ (25 คะแนน)
การส่งงาน
- ให้ Upload วีดีโอขึ้น Youtube และ Copy Link วีดีโอส่ง
- กำหนดส่ง ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ก่อน เวลา 23.59 น.


หมายเหตุ: นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถส่งงานได้