การประกวดวีดิโอคลิปเพื่อเชิดชูบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมด้านการศึกษา

กลุ่มที่จัดทำคลิปวีดีโอ

          เป็นนักศึกษาครูคืนถิ่น ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยการรวมกลุ่มๆ ละ 10 - 15 คน สาขาวิชาใดก็ได้ สถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ควรอยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการรวมกลุ่มจัดทำ

กติกาการจัดทำคลิปวีดีโอ

         1. จัดทำคลิปภายใต้หัวข้อเชิดชูบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมด้านการศึกษา บุคคลที่มีความโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยการตั้งชื่อเรื่องขึ้นเอง เช่น "ตามติดชีวิตครู" "เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ" โดยแต่ละกลุ่มเลือกเพียงหัวข้อเดียว
         2. ประเด็นในการเลือกจัดทำคลิปวีดิโอเพื่อนำเสนอนั้นควรเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานศึกษา หรือชุมชนในเขตบริการของสถานศึกษา ที่สมาชิก (คนใดคนหนึ่ง) ในกลุ่มนั้นฝึกประสบการณ์อยู่    ซึ่งอาจจะเป็น ครู ผู้บริหารโรงเรียน ปราชญ์ในชุมชน หรือบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการศึกษาอย่างเด่นชัด
         3. วีดิโอคลิป ความยาวไม่เกิน 5 นาที รวมไตเติล (ถ้ามี)
         4. ไม่จำกัดเทคนิคการผลิตและการตัดต่อ
         5. วีดิโอคลิปที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการนำไปเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
         6. จัดส่งวีดิโอคลิปตามระยะเวลาและช่องทางที่กำหนด     
         7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด


การส่งงาน
1. ให้คลิก ตั้งกระทู้ 
2. ระบุหัวข้อ (โดยใส่ชื่อคลิปวีดีโอ)
3. ข้อความ (ระบุลิงก์วีดีโอที่ได้จัดทำ)
4. คลิก โพสต์ลงกระดานเสวนา

กำหนดส่ง ภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ก่อน เวลา 23.59 น.

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถส่งงานได้

กลุ่มแบบแยกกันอย่างชัดเจน(ศึกษาข้ามกลุ่มไม่ได้): สมาชิกทั้งหมด
(ยังไม่มีกระทู้)