ตัวอย่างคลิปวีดีโอการสอน

ตัวอย่างคลิปวีดีโอการสอน  

-        

 
(การสอนวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)

-       ;
(การสอนวิทยาศาสตร์)

-        

; 
(การสอนในระดับปฐมวัย)

-        

;
(การสอนสังคมศึกษา)

-        

;
(การสอนคณิตศาสตร์)

-        

STEM)

-       

;(ภาษาไทย)แก้ไขครั้งสุดท้าย: Wednesday, 21 July 2021, 8:16PM