Available courses

Course image ครูคืนถิ่นปีบรรจุ 2565 รอบปีที่ 1
ครูคืนถิ่นปีบรรจุ 2565 รอบปีที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับครูในปีบรรจุ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 7) รอบปีที่ 1
ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2567, 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 และ 20-21 เมษายน 2567
ณ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว TPACK, CLIL, CBL, PBL เพื่อเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน
  2. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการเป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกการจัดการเรียนรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ
  3. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในมิติการเรียนรู้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม