Course image กิจกรรมที่ 4 "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
ครูคืนถิ่นปี 2564 ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60)

การนำเสนอผลงานของนักศึกษา อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการประเมินและคัดเลือกผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์)
เวลา 09.00 - 16.00 น.

Course image กิจกรรมที่ 3 "พัฒนาการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการเสนอผลการจัดการเรียนรู้" (ประชุมออนไลน์กลุ่มย่อยละ 5 ครั้ง)
ครูคืนถิ่นปี 2564 ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60)

นักศึกษาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และใช้ในสานศึกษา และแบ่งกลุ่มจัดทำวีดีโอเพื่อเชิดชูบุคคล ตัวอย่างในการส่งเสริมด้านการศึกษา โดยมีอาจารย์วิทยากรแกนนำแต่ละเครือข่ายมหาวิทยาเป็นผู้ดูแล
วันที่ 28 กรกฏาคม - 10 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์)

Course image กิจกรรมที่ 2 "พัฒนาการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้" (สำหรับนักศึกษา)
ครูคืนถิ่นปี 2564 ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60)

ชี้แจงรูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา
อบรมการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา
วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ออนไลน์)
https://bit.ly/summercampsrru2021-2 
Meeting ID: 842 480 3891
Passcode: 044514611

Course image กิจกรรมที่ 1 "อบรมวิทยากรแกนนำเครือข่ายมหาวิทยาลัย " (สำหรับอาจารย์)
ครูคืนถิ่นปี 2564 ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60)

อบรมอาจารย์วิทยากรแกนนำเครือข่ายมหาวิทยาลัย ระดับเครือข่ายอีสานตอนล่าง
วันที่ 24 กรกฏาคม 2564
เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (ออนไลน์)
https://bit.ly/summercampsrru2021-1
Meeting ID : 944 8042 1940
Passcode 317920