2.การตอบแบบสอบถามออนไลน์

2.การตอบแบบสอบถามออนไลน์

โดย สมเกียรติ เพ็ชรมาก -
Number of replies: 0

ขั้นตอนมีดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบด้วย User Name/Password ตามที่กำหนดให้
  ชื่อผู้ใช้ คือ  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  รหัสผ่าน คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 2. คลิก Log in เพื่อเข้าระบบ
 3. คลิก กิจกรรมช่วงที่ 3 (23-24 เมษายน 2565)
  **** เลื่อนมาด้านล่างสุด เลือก กิจกรรมหลังอบรม
 4. คลิก แบบประเมินความพึงพอใจฯ
 5. คลิก Answer the questions เพื่อตอบแบบประเมิน
  **** ตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน ***
 6. คลิก Submit Questionnaire เพื่อยืนยันการตอบแบบสอบถามออนไลน์